AKTUALNOŚCI
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Ogłoszenie nr 25987 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.

Chmielnik: Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej i spawalniczej do Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu pn.: Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo; Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 3, krajowy numer identyfikacyjny 29267703500000, ul. ul. Dygasińskiego  11, 26020   Chmielnik, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3542894, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-41 3542894.
Adres strony internetowej (URL): www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.projektyzs3.zs3chmielnik.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofrty w formie pisemnej nalezy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiści lub za pośrednictwem opertora pocztowgo lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zespół Szkół nr 3, ul. A.Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej i spawalniczej do Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu pn.: Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość.
Numer referencyjny: ZSNr3/1/2017/RPO
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej i spawalniczej do Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”. Postępowanie prowadzone jest w częściach. Zamówienie składa się z 2 części: Część 1 – Wyposażenie pracowni mechanicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku obejmujące dostawę w szczególności niżej wymienionego sprzętu: 1.Wiertarka elektryczna ręczna 5 szt. 2.Lutownica elektryczna 6 szt. 3.Lutownica transformatorowa 6 szt. 4.Imadło na stole ślusarskim 6 szt. 5.Kpl. pilników różne kształty 6 kpl. 6.Wycinaki, przecinaki 6 kpl. 7.Skrobaki 6 kpl. 8.Piłka do metalu 6 kpl. 9.Nożyce ręczne do blachy 6 szt. 10.Komplet kluczy płaskich, nasadowe, oczkowe rozmiar 6-32 6 kpl. 11.Komplet kluczy imbusowych 1,5-10 6 kpl. 12.Komplet wkrętaków 6 kpl. 13.Młotki o różnej gramaturze 6 kpl. 14.Młotek gumowy 6 szt. 15.Wybijaki 6 ze 16.Szczypce uniwersalne 6 szt. 17.Szczypce płaskie 6 szt. 18.Szczypce okrągłe 6 szt. 19.Szczypce do pierścieni zewnętrznych 6 szt. 20.Szczypce do pierścieni wewnętrznych 6 szt. 21.Wiertła 6 kpl. 22.Rozwiertaki 6 kpl. 23.Narzynki M4 - M12 6 kpl. 24.Oprawy do narzynek 6 kpl. 25.Gwintowniki od M4 - M12 6 kpl. 26.Szczotka stalowa 6 szt. 27.Narzędzia do nitowania 6 kpl. 28.Smarownica ręczna 6 szt. 29.Oliwiarka 6 szt. 30.Przymiar kreskowy o długości 1 m 6 szt. 31.Suwmiarka 6 szt. 32.Mikrometr zewnętrzny od 0-75 mm 6 kpl. 33.Mikrometr wewnętrzny 6 szt. 34.Kątomierz warsztatowy 6 szt. 35.Wiertarka stołowa z pełnym wyposażeniem: 1 szt. 36.Szlifierka ostrzałka 2 szt. 37.Nożyce dźwigniowe 1 szt. 38.Prasa dźwigniowa 1 szt. 39.Prasa śrubowa 1 szt. 40.Podnośnik hydrauliczny udźwig do 3ton 1 szt. 41.Urządzenie do mycia zewnętrznego podzespołów 1 szt. 42.Urządzenie do mycia części 1 szt. 43.Szlifierka ręczna - kątowa 2 szt. 44.Szlifierka ręczna - oscylacyjna 1 szt. 45.Narzędzia traserskie 1 kpl. 46.Stół traserski lub płyta traserska 2 szt. 47.Ściągacz do łożysk wewnętrznych 2 szt. 48.Ściągacz do łożysk zewnętrznych 2 szt. 49.Ściągacz do sprężyn 2 szt. 50.Klucz dynamometryczny lub przeciążeniowy 2 szt. 51.Imadło maszynowe 2 szt. 52.Nitownica ręczna 1 kpl. 53.Smarownica nożna 2 szt. 54.Czujnik zegarowy z podstawką 2 szt. 55.Średnicówki mikrometryczne od 25-100 mm 1 kpl. 56. Kątomierz uniwersalny 1 szt. Część 2 – Wyposażenie pracowni spawalniczej dla Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku. obejmujące dostawę w szczególności niżej wymienionego sprzętu: 1.Spawarka MIG/MAG 450 A z pełnym wyposażeniem 5 szt. 2.Wyciąg spawalniczy stacjonarny z pełnym wyposażeniem 3 szt. 3.Stół spawalniczy z pełnym wyposażeniem 5 szt. 4.Przyłbica spawalnicza samościemniająca z pełnym wyposażeniem 11 szt. 5.Parawany spawalnicze mocowane do ściany i posadki z pełnym wyposażeniem: 11 szt. 6.Zasłony spawalnicze 26 szt. 7.Zestaw narzędzi ślusarskich wraz z szafką narzędziową na kółkach z szufladami o wymiarach ok 100x80x120 lub zbliżonych: 5 szt. 8.Pilniki do metalu komplet, 5 kpl. 9.Imadło min 15kg 5 szt. 10.Młotek spawalniczy, (oskardnik) 5 szt. 11.Szczypce uniwersalne 5 szt. 12.Obcęgi 5 szt. 13.Przecinak z ochraniaczem 5 szt. 14.Suwmiarka analogowa lub cyfrowa z certyfikatem 6 szt. 15.Rysik widiowy 5 szt. 16.Przebijak z ochraniaczem 5 szt. 17.Miara składana drewniana (metrówka) 5 szt. 18.Kątownik aluminiowy 5 szt. 19.Zestaw wkrętaków min. 6szt o różnych końcówkach i rozmiarach 5 szt. 20.Klucz nastawny „francuz” 5 szt. 21.Klucz nastawny „szwed” 5 szt. 22.Szczypce spawalnicze, 5 szt. 23.Szczypce zaciskowe zestaw min. 3 szt. (różne wymiary) 5 szt. 24.Szczotka ręczna metalowa 5 szt. 25.Szczotka tarczowa zestaw - szt.3 5 szt. 26.Szczotka tarczowo- kątowa 5 szt. 27.Wiertarka profesjonalna z uchwytem min.800W z pełnym wyposażeniem: 5 szt. 28.Przecinarka tarczowa profesjonalna (kątówka) min 1700W, 230-270mm z pełnym wyposażeniem: 1 szt. 29.Brzeszczoty paczka z ramką 5 szt. 30.Fartuch skórzany lub o podobnych właściwościach, 11 szt. 31.Rękawice spawalnicze skórzane 11 szt. 32.Maska ze szkłem dymionym plus wymiennych szkiełek 11 szt. 33.Lampa oświetleniowa stanowiska spawalniczego z przegubem mocowana do ściany 5 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczący zamawianego sprzętu zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą posiadać wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia. Oferowane przez wykonawcę urządzenia muszą odpowiadać minimalnym parametrom technicznym i jakościowym i nie mogą być one gorsze technicznie i jakościowo niż podano w opisie przedmiotu zamówienia – muszą być na poziomie lub lepsze od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto urządzenia muszą zawierać wszystkie elementy startowe i muszą być gotowe do pracy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Liczba części: 2. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: jednej lub wszystkich części. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia w obrębie danej części zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Szkół nr 3 w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, dostawa - ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt tj. materiały oraz dostarczone urządzenia, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi we wskazanym wyżej okresie. Wykonawca zapewni wykonanie napraw gwarancyjnych w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, po tym terminie zobowiąże się wymienić sprzęt na nowy o równorzędnych parametrach (lub lepszych). Wykonawca zobowiązuje się wymienić asortyment, który uległ awarii na nowy o parametrach równoważnych (lub lepszych) w przypadku trzech bezskutecznych napraw.Produkty będą posiadały wszelkie niezbędne, do normalnego funkcjonowania, instrukcje i certyfikaty w języku polskim. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2016 lub 2017), w całości nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, nieregenerowane, kompletne.Wszystkie produkty i ich elementy muszą być oznakowane przez producentów w sposób trwały tak, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot zamówienia powinny spełniać wymogi określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot. prawa dopuszczenia do używania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać sprzęt przed dopuszczeniem go do używania. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany okazać w/w dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ. 22) Ewentualne zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów i nazw własnych zamawianego asortymentu służą tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych stanowisk/urządzeń/oprogramowania, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych i doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a niewyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych od opisanych w katalogach wskazanych firm pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych) niż produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą nazw producenta w opisie przedmiotu zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno – jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty.

II.5) Główny kod CPV: 42662000-4
Dodatkowe kody CPV:43414000-8, 44512000-2, 42652000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/03/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących dokumentów:1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast w/w dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: •nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie sformułował szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy apitałowej- składana w ciągu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy wg załączonego wzoru oraz akceptacją zawartych we wzorze umowy klauzul. 2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem okoliczności przewidzianych w niniejszej SIWZ. 3.Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W następujących przypadkach: 1.Zmiana terminu realizacji umowy: 1)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 3)jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2.Zmiany terminów i warunków płatności: 1)będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 2)będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, 3)konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 3.Pozostałe zmiany: 1)rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości, 2)zmiana dostarczanego zestawu na lepszy (o lepszych parametrach technicznych niż podane w ofercie przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia, 3)zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku , 4)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 5)zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 6)zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w Umowie; dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w okolicznościach w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/02/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Wyposażenie pracowni mechanicznej dla Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni mechanicznej do Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”. Dostawa obejmuje w szczególności: 1.Wiertarka elektryczna ręczna 5 szt. 2.Lutownica elektryczna 6 szt. 3.Lutownica transformatorowa 6 szt. 4.Imadło na stole ślusarskim 6 szt. 5.Kpl. pilników różne kształty 6 kpl. 6.Wycinaki, przecinaki 6 kpl. 7.Skrobaki 6 kpl. 8.Piłka do metalu 6 kpl. 9.Nożyce ręczne do blachy 6 szt. 10.Komplet kluczy płaskich, nasadowe, oczkowe rozmiar 6-32 6 kpl. 11.Komplet kluczy imbusowych 1,5-10 6 kpl. 12.Komplet wkrętaków 6 kpl. 13.Młotki o różnej gramaturze 6 kpl. 14.Młotek gumowy 6 szt. 15.Wybijaki 6 ze 16.Szczypce uniwersalne 6 szt. 17.Szczypce płaskie 6 szt. 18.Szczypce okrągłe 6 szt. 19.Szczypce do pierścieni zewnętrznych 6 szt. 20.Szczypce do pierścieni wewnętrznych 6 szt. 21.Wiertła 6 kpl. 22.Rozwiertaki 6 kpl. 23.Narzynki M4 - M12 6 kpl. 24.Oprawy do narzynek 6 kpl. 25.Gwintowniki od M4 - M12 6 kpl. 26.Szczotka stalowa 6 szt. 27.Narzędzia do nitowania 6 kpl. 28.Smarownica ręczna 6 szt. 29.Oliwiarka 6 szt. 30.Przymiar kreskowy o długości 1 m 6 szt. 31.Suwmiarka 6 szt. 32.Mikrometr zewnętrzny od 0-75 mm 6 kpl. 33.Mikrometr wewnętrzny 6 szt. 34.Kątomierz warsztatowy 6 szt. 35.Wiertarka stołowa z pełnym wyposażeniem: 1 szt. 36.Szlifierka ostrzałka 2 szt. 37.Nożyce dźwigniowe 1 szt. 38.Prasa dźwigniowa 1 szt. 39.Prasa śrubowa 1 szt. 40.Podnośnik hydrauliczny udźwig do 3ton 1 szt. 41.Urządzenie do mycia zewnętrznego podzespołów 1 szt. 42.Urządzenie do mycia części 1 szt. 43.Szlifierka ręczna - kątowa 2 szt. 44.Szlifierka ręczna - oscylacyjna 1 szt. 45.Narzędzia traserskie 1 kpl. 46.Stół traserski lub płyta traserska 2 szt. 47.Ściągacz do łożysk wewnętrznych 2 szt. 48.Ściągacz do łożysk zewnętrznych 2 szt. 49.Ściągacz do sprężyn 2 szt. 50.Klucz dynamometryczny lub przeciążeniowy 2 szt. 51.Imadło maszynowe 2 szt. 52.Nitownica ręczna 1 kpl. 53.Smarownica nożna 2 szt. 54.Czujnik zegarowy z podstawką 2 szt. 55.Średnicówki mikrometryczne od 25-100 mm 1 kpl. 56.Kątomierz uniwersalny 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42662000-4, 43414000-8, 44512000-2, 42652000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwaracji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość. Dostawa obejmuje w szczególności: 1.Spawarka MIG/MAG 450 A z pełnym wyposażeniem 5 szt. 2.Wyciąg spawalniczy stacjonarny z pełnym wyposażeniem 3 szt. 3.Stół spawalniczy z pełnym wyposażeniem 5 szt. 4.Przyłbica spawalnicza samościemniająca z pełnym wyposażeniem 11 szt. 5.Parawany spawalnicze mocowane do ściany i posadki z pełnym wyposażeniem: 11 szt. 6.Zasłony spawalnicze 26 szt. 7.Zestaw narzędzi ślusarskich wraz z szafką narzędziową na kółkach z szufladami o wymiarach ok 100x80x120 lub zbliżonych: 5 szt. 8.Pilniki do metalu komplet, 5 kpl. 9.Imadło min 15kg 5 szt. 10.Młotek spawalniczy, (oskardnik) 5 szt. 11.Szczypce uniwersalne 5 szt. 12.Obcęgi 5 szt. 13.Przecinak z ochraniaczem 5 szt. 14.Suwmiarka analogowa lub cyfrowa z certyfikatem 6 szt. 15.Rysik widiowy 5 szt. 16.Przebijak z ochraniaczem 5 szt. 17.Miara składana drewniana (metrówka) 5 szt. 18.Kątownik aluminiowy 5 szt. 19.Zestaw wkrętaków min. 6szt o różnych końcówkach i rozmiarach 5 szt. 20.Klucz nastawny „francuz” 5 szt. 21.Klucz nastawny „szwed” 5 szt. 22.Szczypce spawalnicze, 5 szt. 23.Szczypce zaciskowe zestaw min. 3 szt. (różne wymiary) 5 szt. 24.Szczotka ręczna metalowa 5 szt. 25.Szczotka tarczowa zestaw - szt.3 5 szt. 26.Szczotka tarczowo- kątowa 5 szt. 27.Wiertarka profesjonalna z uchwytem min.800W z pełnym wyposażeniem: 5 szt. 28.Przecinarka tarczowa profesjonalna (kątówka) min 1700W, 230-270mm z pełnym wyposażeniem: 1 szt. 29.Brzeszczoty paczka z ramką 5 szt. 30.Fartuch skórzany lub o podobnych właściwościach, 11 szt. 31.Rękawice spawalnicze skórzane 11 szt. 32.Maska ze szkłem dymionym plus wymiennych szkiełek 11 szt. 33.Lampa oświetleniowa stanowiska spawalniczego z przegubem mocowana do ściany 5 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42662000-4, 43414000-8, 44512000-2, 42652000-1
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Dyrektor /-/ Sławomir Wójcik

Dokumenty do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA