AKTUALNOŚCI
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Dokumenty do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA  lub

Informacja o udzieleniu zamówienia cz I i cz II

Rozstrzygniecie zamówienia zc I i cz II

Rozstrzygnięcie zamówienia cz III

 

Chmielnik, dnia 22 marca 2018 r.

 

 ZAMAWIAJĄCY:

 Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3,

ul. Adolfa Dygasińskiego 11,

26-020 Chmielnik                                                                                                                          

 

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne –Część III

 

 

            Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczestników projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), informuje, że  w dniu
22 marca 2018 r. zawarł umowę na:

·         Część III Kurs spawacza metoda MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

z Wykonawcą: Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS E. Kądziołka, M. Ogonowska; s. c. ul. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 


Chmielnik, dnia  21.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

            W imieniu Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „ Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

 

1)      Dla Części 1 – Kurs - Operator wózków widłowych z wymiana butli gazowej wybrana została Oferta nr 5 złożona przez

 

Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS;

E. Kądziołka; M. Ogonowska s. c.

ul. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 

Oferta spełnia warunki SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała
w ocenie największą ilość punktów tj. 100,00 pkt., na które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach: cena – 60,00 pkt.; gwarancja – 40,00 pkt.

 

            Ponadto do przedmiotowego postępowania na Część 1 wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

·         Oferta nr 4 złożona przez BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebinia, która w ocenie uzyskała 68,36 punktów - w tym kryterium cena 28,36 pkt., kryterium doświadczenie – 40 pkt.

·         Oferta nr 7 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, która w ocenie uzyskała 72,60 punktów – w tym kryterium cena 32,60 pkt. kryterium doświadczenie – 40 pkt.

 

2)      Dla Części 2 – Kurs - Operator koparki wybrana została Oferta nr 2 złożona przez

 

Centrum Kształcenia Dorosłych ”LIBER”

ul. Warszawska 34/412, 25-312 Kielce

 

Oferta spełnia warunki SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała
w ocenie największą ilość punktów tj. 100,00 pkt., na które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach: cena – 60,00 pkt.; gwarancja – 40,00 pkt.

            Ponadto do przedmiotowego postępowania na Część 2 wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

·         Oferta nr 6 złożona przez Spectra Katarzyna Stępień Plac Floriański 1/309, 26-110 Skarżysko Kamienna, która w ocenie uzyskała 79,54 punktów – w tym kryterium cena 39,54 pkt. kryterium doświadczenie – 40 pkt.

·         Oferta nr 7 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, która w ocenie uzyskała 65,56 punktów -  w tym kryterium cena – 45,56 pkt., kryterium doświadczenie -  20 pkt.

 

 


 

Chmielnik, dnia  22.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

            W imieniu Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku, na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. „ Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu

pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”

 

 1)      Dla Części 3 – Kurs - spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi wybrana została Oferta nr 5 złożona przez

 

Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS;

E. Kądziołka; M. Ogonowska s. c.

ul. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 

Oferta spełnia warunki SIWZ i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz uzyskała
w ocenie największą ilość punktów tj. 100,00 pkt., na które składają się punkty szczegółowe uzyskane w poszczególnych kryteriach: cena – 60,00 pkt.; gwarancja – 40,00 pkt.

 

            Ponadto do przedmiotowego postępowania na Część 1 wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

·         Oferta nr 3 złożona przez ZTSH TISBUD Jarosław Gargula, ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz, która w ocenie uzyskała 73,76 punktów - w tym kryterium cena 33,76 pkt., kryterium doświadczenie – 40 pkt.

·         Oferta nr 4 złożona przez BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski, ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebinia, która w ocenie uzyskała 85,98 punktów - w tym kryterium cena 45,98 pkt., kryterium doświadczenie – 40 pkt.

·         Oferta nr 7 złożona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku, ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik, która w ocenie uzyskała 94,33 punktów – w tym kryterium cena 54,33 pkt. kryterium doświadczenie – 40 pkt.

 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Oferta nr 1 złożona na realizację Części 3 zamówienia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia na podstawie art. 90
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 21.03.2018 rok Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem w celu złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny zaproponowanej na realizację Części 3 przedmiotowego postępowania. W piśmie wyjaśniającym Wykonawca wyjaśnij, iż błędnie skalkulował cenę i zwrócił się o wycofanie swojej oferty.

Celem złożenia wyjaśnień na wezwanie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jest umożliwienie Zamawiającemu zweryfikowania poprawności dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji ceny. Wyjaśnienia z tego powodu powinny być wyczerpujące, konkretne, ujawniające najważniejsze składniki cenotwórcze pokazujące wycenę poszczególnych elementów zamówienia, koszt pracowników, zaangażowania odpowiedniego sprzętu, marżę wykonawcy itp. W związku z powyższym z powodu braku wyjaśnień co do wysokości zaproponowanej ceny na podstawie art.90 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oferta nr 1 złożona na realizację Części 3 zamówienia przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec została odrzucona.

 

 

 

Zatwierdził:

 

Dyrektor /-/ Sławomir Wójcik

 

 

Otrzymują:

 • Wszyscy uczestnicy postępowania