AKTUALNOŚCI
 • IMG_3357.JPG
 • IMG_3361.JPG
 • IMG_3362.JPG
 • IMG_3412.JPG
 • IMG_3413.JPG
 • IMG_3414.JPG
 • IMG_3415.JPG
 • IMG_3434.JPG

Zajęcia z ICT

 • IMG_4921.JPG
 • IMG_4922.JPG
 • IMG_4923.JPG
 • IMG_4924.JPG
 • IMG_4925.JPG
 • IMG_4926.JPG

Staże zawodowe

 • car-bud1.jpg
 • car-bud2.jpg
 • car-bud3.jpg
 • dps1.jpg
 • dps2.jpg
 • mo1.jpg
 • mo2.jpg
 • szp1.jpg
 • szp2.jpg
 • szp3.jpg
 • szp4.jpg
 • ugp1.jpg
 • ugp2.jpg
 • ugp3.jpg
 • ugp4.jpg
 • woz1.jpg
 • woz2.jpg
 • woz3.jpg
 • woz4.jpg

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 • 20170921_085551.jpg
 • 20170921_085606.jpg
 • 20170921_085628.jpg
 • 20170921_085654.jpg
 • 20170921_085658.jpg
 • 20170921_085711.jpg
 • 20170921_085728.jpg
 • 20170921_105358.jpg
 • 20170921_105402.jpg
 • 20170921_105409.jpg
 • 20170921_105422.jpg
 • 20170921_105434.jpg
 • 20170921_105440.jpg
 • 20170921_105542.jpg
 • 20170921_105545.jpg
 • 20170921_105548.jpg

Kursy i szkolenia

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

 

Chmielnik, dnia 19.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA ZADANIE

pn. Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.
 (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) do
Zamawiającego wpłynęły następujące pytania,
w związku z czym wyjaśniam:

1.      Zwracam się z pytaniem dotyczącym treści SIWZ, związanym z miejscem realizacji kursu zawodowego pn. Operator koparki”.

Zgodnie z zapisami SIWZ salę na zajęcia teoretyczne zapewnia Zamawiający w przypadku szkoleń zawodowych.

Jednocześnie zgodnie z zapisami SIWZ kurs zawodowy pn. „Operator koparki” powinien zakończyć się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (dalej: IMBiGS) i po zdaniu egzaminu słuchacze powinni otrzymać świadectwo IMBIGS plus książeczkę operatora maszyn roboczych.

 Zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą, żadna instytucja szkoleniowa nie posiada zgody i uprawnień do prowadzenia szkoleń z ww. zakresu wydanych przez IMBiGS (zgodnie z §25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych) w miejscowości Chmielnik. Jako dowód przekazujemy w Załączeniu do e-maila i do pisma zrzut ekranu (print screen) ze strony internetowej IMBiGS, gdzie wymieniono wszystkie ośrodki, które na dzień 16.03.2018r. posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń z ww. zakresu wydane przez IMBiGS (dane na podstawie Wyszukiwarki Ośrodków na stronie IMBiGS – http://cksom.imbigs.pl/wyszukiwanie_osrodkow/Szukaj.php

 

Pragnę podkreślić, iż uzyskanie zgody i uprawnień IMBiGS do prowadzenia szkoleń z ww. zakresu jest procesem długotrwałym i czasochłonnym (minimum 30 dni od daty złożenia wniosku) oraz wymaga przeprowadzenia m.in. audytu w miejscu szkolenia przez przedstawiciela IMBiGS, dlatego też uzyskanie tej zgody na dzień składania ofert tj. na dzień 20.03.2018r. jest niemożliwe.

 

Wnioskujemy o poszerzenie miejsca realizacji kursu zawodowego pn. „Operator koparki” o powiat: kielecki, tj. powiat w którym funkcjonują Ośrodki szkoleniowe posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń z ww. zakresu wydane przez IMBiGS.

 

 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zapewnia sale tylko i wyłącznie na zajęcia teoretyczne. Związane jest to z realizacją merytorycznych zapisów wniosku
o dofinansowanie i z koniecznością zapewnienia uczestnikom kursu cateringu na zajęciach. Wykonawca ma dowolność w zakresie miejsca realizacji zajęć praktycznych dla uczestników przedmiotowego kursu i jego realizację zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i Wykonawca pokryje koszty dojazdu uczestników na zajęcia praktyczne. W związku z powyższym nie ma konieczności występowania o uzyskanie zgody na realizację zajęć praktycznych na terenie Miasta Chmielnik.

2.      Odnośnie załącznika nr 5 „Wykaz wykonanych usług” (tabela, kolumna nr 3) – co Zamawiający rozumie poprzez zapis: „Ilość zrealizowanych usług (przy czym jedno szkolenie/kurs zorganizowane dla minimum 10 osób)” , czy zapis ten ma dotyczyć „Ilości osób uczestniczących szkoleniu”?

 Odpowiedź: W załączniku nr 5 – Wykaz wykonanych usług - Wykonawca powinien wskazać ilość zrealizowanych usług w zakresie szkoleń /kursów przy założeniu, że jedna usługa to szkolenie/kurs zorganizowany dla grupy minimum 10 osób.

3.      Zgodnie z zapisami SIWZ odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga co najmniej jedną ( 1 ) usługę polegającą na przeprowadzeniu szkoleń z tematyki wskazanej w danym szkoleniu, a dotyczących szkoleń dla minimum liczby osób wskazanych w danym szkoleniu tj. Część I – Kurs - Operator wózków widłowych z wymiana butli gazowej:  Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga wykazania realizacji co najmniej jednej ( 1 ) usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia/kursu – operator wózków widłowych dla grupy minimum 10 osób, a grupa szkoleniowa liczy 15 osób. Czy Wykonawca ma wykazać usługę dla minimum 10 osób czy dla 15 osób?

 

 Odpowiedź: Zgodnie z Działem VIII SIWZ - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - Wykonawca powinien wskazać minimum jedną usługę w zakresie szkolenia/kursu zorganizowanego dla grupy minimum 10 osób.

 

 1.    Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu dotyczące usługi edukacyjnej pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” dla część III: Kurs spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi.

W treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części III znajdują się informacje że miejsce do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i pracowni spawalniczej do zajęć praktycznych zapewnia zamawiający. Proszę o informację czy a jeżeli tak to jakie koszty wynajęcia tych pomieszczeń mamy doliczyć do ceny kursu? W punkcje IV informacje ogólne w zakresie wszystkich kursów w podpunkcie 4 pisz, że wykonawca zobowiązany jest pokryć poszczególne koszty i nie ma w nich wymienionych kosztów udostępnienia sali spawalni. Informacja ta jest mi niezbędna do przygotowania oferty.

 

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie informuje Zamawiający że, Wykonawca powinien sobie wliczyć w koszty kursu pomieszczenia w którym znajduje się pracownia spawalnicza, wliczane zużycia prądu, gazu do urządzeń spawalniczych. Należy też wliczyć koszty zakupu ubrań roboczych i butów dla uczestników kursu.

 

 

Z poważaniem:

  Dyrektor /-/ Sławomir Wójcik

Do porania w zakładce: Dokumenty do pobrania

lub bezpośrednio Odpowiedź - pobierz